2004 – Kolonica 12. – 21. augusta

Prvá účasť Pavla A. Dubovského

Účastníci

MartinPauco
JaroslavPčola
FrancúzskoMergová
ErikaJUDr. Pindrochová
FrancúzskoMakarivová
FrancúzskoProkopová
MáriaKunecová
VeronikaSičáková
JánMarinič
GabrielaAlušíková
LenkaSerdulová
MarošRusnák
LukášPilarčík
MarianaHronovská
TomášTokár
MichalKľučár

Výsledky

43 vizuálnych časov minima pre 11 zákrytových dvojhviezd.

Nácvik korekcií farieb pri vizuálnom pozorovaní cefeíd. Na obrázku je znázornené porovnanie vizuálnych a fotoelektrických pozorovaní z literatúry.

Správa

Abstrakt: Článok prináša výsledky z letných premenárskych expedícií na Slovensku.

Mal som tu česť stráviť druhú polovicu augusta roku 2004 na Astronomickom observatóriu Vihorlatskej hvezdárne v Kolonickom sedle. Najprv 9 nocí na expedícii Variable, ktorá je určená pre členov miestnych organizácií SZAA v Humennom a Snine a potom ďalších 5 nocí na našej “oravskej” expedícii, ktorej sa zúčastnila MO SZAA v Podbieli a niektorí ďalší stredoškoláci, ktorí svoj záujem o astronómiu prejavovali účasťou na súťaži “Čo vieš o hviezdach”. Z tých 14 nocí bolo 8 jasných. Expedícia Variable mala v pozorovacom programe aj zákrytové dvojhviezdy. Napozorovali sa minimá 11 hviezd, pozorovatelia pritom urobili spolu 536 odhadov. Ja som sa však špeciálne venoval nácviku nových techník vizuálneho pozorovania premenných hviezd v duchu metodiky vypracovanej argentínskym amatérom Sebastianom Oterom. Podstatou metódy je brať do úvahy farebné indexy hviezd a pozorovať tak, aby výsledok zodpovedal Johnsonovmu filtru V. Do nácviku sa zapojilo niekoľko účastníkov z každej expedície. Nebolo medzi nimi úplného začiatočníka, takže teoretickú prípravu sme mali rýchlo za sebou. Praktický nácvik spočíva v tom, že oko sa musí okalibrovať podľa farebných indexov porovnávacích hviezd. Túto schopnosť pozorovateľ nenadobudne okamžite. Chce to cvik získaný počas množstva odhadov. Presnosť, s akou konkrétny pozorovateľ pozoruje sa teda postupne zvyšuje. Úlohou nášho experimentu bolo vlastne zistiť, aké výsledky dosiahne začínajúci “oterovec” počas prvého týždňa.

Ako objekty nášho pozorovania sme určili 4 dobre známe cefeidy: Delta Cep, Eta Aql, SU Cyg a TU Cas. Z toho prvé dve sú pozorovateľné voľným okom. Druhé dve sme pozorovali pomocou delostreleckých binarov. Cefeidy sú dobré pre nácvik novej metódy, pretože počas cyklu menia aj farbu, takže nútia pozorovateľa dôkladne tieto zmeny vnímať. Vo voľnom čase sme sa samozrejme venovali aj pozorovaniu iných fyzických premenných hviezd. Hlavne polopravidelných z programu Medúzy. Tie sú väčšinou tiež pekne červené, takže preveria schopnosť pozorovateľa korigovať s tým spojené efekty. Celkovo sme urobili 275 odhadov fyzikálnych premenných.

Výsledky

Na priložených obrázkoch sú fázové svetelné krivky pozorovaných cefeíd. Naše merania sú porovnané s fotoelektrickými dátami získanými z literatúry.

Delta Cep a Eta Aql sú skvelé. U Delty Cep je to trochu komplikované prítomnosťou modrého sprievodcu šiestej magnitúdy, ktorého nevieme voľným okom rozlíšiť a navyše je to NSV hviezda číslo 25915 meniaca sa od 6.10 do 6.37 V. Dáta sú korigované za predpokladu, že sprievodca má 6.3 mag. Pri SU Cyg pozorovatelia nezvládli farebné odlišnosti porovnávačiek. Väčšina odhadov bola urobená medzi hviezdou s V = 6,82, B-V = 1,4 a hviezdou V = 7,15, B-V = -0,1. Prirodzenou reakciou by bolo pokúsiť sa nájsť vhodnejšie porovnávacie hviezdy. Pre nás je to však výzva zlepšiť sa v kalibrácii oka. Na obranu pozorovateľov treba povedať, že táto hviezda sa pozorovala ťažko, lebo porovnávačky boli ďaleko od seba. TU Cas pulzuje vo dvoch módoch, takže bolo potrebné s dátami sa trochu pohrať. Na obr. 4. je znázornený fundamentálny mód.

Bez hlbšej štatistickej analýzy, púhym pohľadom na krivky, môžeme povedať, že dáta nemajú zreteľnú systematickú odchýlku. Pozorovali sme teda skutočne vo V. Pri teleskopických hviezdach sa dáta odchyľovali až o 0.2 mag, pri pozorovaní voľným okom to bolo lepšie okolo 0.1 mag. Zdá sa, že tieto odchýlky nesúvisa ani tak so skúsenosťou pozoorvateľa, ako so skúsenosťou z pozorovania danej hviezdy. Očakávame, že s narastajúcim počtom odhadov budú odchýlky jednotlivých pozorovateľov klesať. Preto bude experiment pokračovať. Pozorovať sa bude naďalej na piatočných stretnutiach MO SZAA v Podbieli a na astropraktikách, ktoré organizuje Vihorlatská hvezdáreň v Humennom v spolupráci s MO SZAA Snina

Poučenie

Mladí pozorovatelia môžu byť šťastní, že boli obdarení takým skvelým fotometrickým detektorom, ako je ľudské oko. O to viac preto, lebo sa ho naučili rozumne používať. Cieľom je zdokonaliť schopnosť pozorovateľov v kalibrácii oka, hustejšie pokryť svetelné krivky, rozšíriť pozorovací program, naučiť sa spracovávať a vyhodnocovať dáta a oboznámiť sa aj s teoretickými poznatkami o cefeidách ako významnom medzníku v poznávaní vesmíru. Od vizuálneho pozorovania cefeíd samozrejme neočakávame žiadne vedecké výsledky. Ani neočakávame zrod množstva nových výkonných pozorovateľov premenných hviezd. Máme však nádej, že zážitky z praktických meraní a úžas nad elegantnými matematickými interpretáciami zanechajú v účastníkoch experimentu stopy, ktoré poslúžia k formovaniu ich svetonázoru. Nadobudnuté zručnosti nech uplatnia na ľubovoľnom mieste, kde budú v živote pôsobiť.

Získané skúsenosti nám dovoľujú vyvodiť niektoré poučenia do ďalšieho priebehu experimentu, resp. môžu poslúžiť prípadným nasledovníkom ako rady.

1 . Lepší výber hviezd – hlavným kritériom pri výbere hviezd do pozorovacieho programu bola krátka perióda. To preto, aby sa počas expedície namerala čo najväčšia časť svetelnej krivky. Krátka perióda to pri cefeidách znamená aj nízka amplitúda a teda aj ťažšie vizuálne pozorovanie. Pri celoročnom pozorovaní už toto kritérium odpadá. Môžeme teda zaradiť do programu aj iné cefeidy vhodné aj pre úplných začiatočníkov.

2. Pozorovať hustejšie – počas expedície sme nepozorovali dostatočne často. Hlavne vo vzostupných častiach kriviek sme podcenili rýchlosť zmeny jasnosti. Pri týchto periódach je pokojne možné robiť odhad aj každé tri hodiny. Takisto by bolo dobré nepozorovať naraz. Na expedícii to bolo nevyhnutné z dôvodu inštruktáže. Ale do budúcej bude lepšie, keď si budú pozorovatelia robiť odhady časovo nezávisle. Na svetelnej krivke tak dostaneme na časovej osi náhodne rozhodené body a krivka bude určite krajšia.

Poďakovanie

Za možnosť uskutočniť experiment vďačíme hlavne Vihorlatskej hvezdárni v Humennom na čele s riaditeľom RNDr. Igorom Kudzejom. Mohli sme využívať skvelé prírodné aj infraštruktúrne podmienky observatória v Kolonickom sedle. Obidve expedície boli finančne podporené Nadáciou pre deti Slovenska v rámci programu Hodina deťom. Poďakovanie patrí aj všetkým pozorovateľom, ktorí s zapojili do experimentu. Konkrétne to boli: Zuzana Tormová, Lenka Serdulová, Erika Pindrochová, Ján Marinič, Martin Pauco, Natália Makarivová, Veronika Sičáková, Mariana Hronovská, Jakub Labaj, Juraj Spišiak, Vladimír Svetlošák a Tomáš Zanovit.

Referencie:

Arellano Ferro, A a kol., 1998ApJS.. 117..167A

Poretti, E.; Pardo, I., 1997A&A… 324..121P

Berdnikov, L.; Ibragimov, M., 1994IBVS.3987…. 1B

Matúš J.M., Gieren W.P., Fernie J.D., Dinshaw N., 1992AJ…. 104..748M

Moffett T.J., Barnes III T.G., 1980ApJS… 44..427M