O podujatí

Variable je workshop pre mladých výskumníkov, študentov a amatérskych astronómov, ktorí sa zaujímajú alebo sa priamo podieľajú na výskume premenných hviezd. Má dlhú históriu. Prvé stretnutia pozorovateľov premenných hviezd vo východnej časti Slovenska sa začali už koncom minulého storočia. Presne prvé sa konalo v roku 1988. V tom čase boli účastníkmi najmä mladí študenti stredných a vysokých škôl. Bolo zaznamenaných mnoho vizuálnych meraní časov miním zákrytových dvojhviezd. Boli tiež vykonané odhady jasnosti fyzikálnych premenných. V priebehu rokov sa záznamová CCD technológia stala dominantnou. Vizuálne pozorovanie je však stále prítomné.

V posledných rokoch sa stretnutie stalo medzinárodným astrokempom pre pokročilých pozorovateľov. Má svoju typickú štruktúru spájajúcu praktické pozorovania s teoretickou prípravou. Účastníci musia riešiť zadané výskumné úlohy. Používajú prístroje dostupné na observatóriu a ako odborní vedúci im pomáhajú skúsení astronómovia.

Na záver workshopu sa organizuje malý seminár. Výsledky sú prezentované formou krátkych prezentácií. Najlepší účastník je ocenený cenou Jindřicha Šilhána. (Jindřich Šilhán bol český astronóm, ktorý zohral dôležitú úlohu pri rozvoji Astronomického observatória na sedle Kolonica.)

V roku 2022 bola zavedená dôležitá inovácia. Okrem tradičných výskumných úloh, sériu prednášok a praktických cvičení zabezpečuje jeden z najvýznamnejších slovenských astronómov.

Účastníci ročníka 2014

Väčšina stretnutí Variable bola organizovaná na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Ale nie všetky. Výnimiek bolo niekoľko. Ako miesta konania slúžili aj hvezdárne Roztoky, poľská hvezdáreň na hore Lubomir a obec Stuposiany v Bieszčadskom národnom parku.